Transaction fee (Private address): 1 (sender of payment) + 0 (payment receiver) %.
Transaction fee (Public address): 1 (sender of payment) + 2 (payment receiver)%.

Create a private address

with lowest fees for a transaction
16p56YskENVBTZrhNp6Hf1RESEJ4tkYR6U
BTC Public Address
Threshold
Next payout
Received (30 days)
Transaction id Amount Date
58900225faf0994c6ee4ce26f246576063651b42eb9c65a36229a82b22b112f4 0.00020163 2018-04-15
TrId From Notice Amount Time
PR2QJ89Z Biciklo.xyz   0.00000010 06:30:07