Transaction fee (Private address): 1 (sender of payment) + 0 (payment receiver) %.
Transaction fee (Public address): 1 (sender of payment) + 2 (payment receiver)%.

Create a private address

with lowest fees for a transaction
183NASwFtAyipojJPK9DXELjbLp5zSnVRC
BTC Public Address
Threshold
Next payout
Received (30 days)
TrId From Notice Amount Time
2KPI76V8 Biciklo.xyz   0.00000010 09:45:16
99R0PV4 Getyourbitco.in   0.00000104 01:25:39