Transaction fee (Private address): 1 (sender of payment) + 0 (payment receiver) %.
Transaction fee (Public address): 1 (sender of payment) + 2 (payment receiver)%.

Create a private address

with lowest fees for a transaction
19mCWGKT49WgzNzHz2hjURmJdd6KnszxMg
BTC Public Address
Threshold
Next payout
Received (30 days)
TrId From Notice Amount Time
PR2VF8F7 SEXY Faucet   0.00000004 20:05:02
PR2VF8BK PrintMoney   0.00000016 20:01:58
PR2VF83Z BitFlips   0.00000024 19:50:50
PR2VF4ST BitFlips   0.00000024 18:10:33
PR2VF4FR SEXY Faucet   0.00000004 17:58:11
PR2VF4CN PrintMoney   0.00000008 17:54:36
PR2VF2JG BitFlips   0.00000024 16:38:11
PR2VEQZ9 BitFlips   0.00000024 08:37:17
PR2VEQPZ SEXY Faucet   0.00000004 08:24:52
PR2VEQ3J XBTC   0.00000016 07:56:11
PR2VEP89 PrintMoney   0.00000008 07:20:13
PR2VEOK3 TakeBitcoin   0.00000024 06:49:21
PR2VEOJA BitFlips   0.00000024 06:48:33
PR2VEO9J XBTC   0.00000008 06:37:18
2KPHJNHQ TakeBitcoin   0.00000024 06:10:46
2KPHJNGL PrintMoney   0.00000016 06:09:28