Transaction fee (Private address): 1 (sender of payment) + 0 (payment receiver) %.
Transaction fee (Public address): 1 (sender of payment) + 2 (payment receiver)%.

Create a private address

with lowest fees for a transaction
1EYpkHnDryvuWEeMgUVtUYTQtbDDF5axNL
BTC Public Address
Threshold
Next payout
Received (30 days)
TrId From Notice Amount Time
2KPIQ9TV FryMine   0.00000001 08:54:44