Transaction fee (Private address): 1 (sender of payment) + 0 (payment receiver) %.
Transaction fee (Public address): 1 (sender of payment) + 2 (payment receiver)%.

Create a private address

with lowest fees for a transaction
1LFgdGmSxYB4sJouAguhe3tExEosHz3fmt
BTC Public Address
Threshold
Next payout
Received (30 days)
Transaction id Amount Date
TrId From Notice Amount Time
PR31B1V6 Biciklo.xyz   0.00000004 19:29:07
PR31AYOY Biciklo.xyz   0.00000004 15:50:33
2KPI4VH7 Biciklo.xyz   0.00000004 10:44:16
2KPI4Q6Q Biciklo.xyz   0.00000004 04:06:02